AKTA KAUNSELOR 1998
PERATURAN-PERATURAN KAUNSELOR (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 1999

PADA menjalankan kuasa yang diberikan di bawah seksyen 49 Akta Kaunselor 1998 (Akta 580), Menteri, selepas berunding dengan Lembaga Kaunselor, membuat peraturan-peraturan yang berikut:
BAHAGIAN I
PERMULAAN

Nama dan permulaan kuat kuasa

Pemakaian
BAHAGIAN II
KELAKUAN

Tatakelakuan

Pemberitahuan perkhidmatan persendirian

Bayaran untuk urusan merujuk


Kelayakan dan latihan

Ujian kaunseling dan psikologi
BAHAGIAN II
TATACARA TATATERTIB

Jawatankuasa penyiasatan

Jawatankuasa TatatertibKewajipan Jawatankuasa Penyiasatan setelah menerima aduan


Prosiding di hadapan Jawatankuasa Penyiasatan

Ketidakhadiran pihak di hadapan Jawatankuasa Penyiasatan

Prosiding tatatertib di hadapan jawatankuasa Tatatertib


Hak kepada perwakilan di sisi undang-undang

Ketidakhadiran pihak di hadapan Jawatankuasa Tatatertib

Keputusan Jawatankuasa Tatatertib


BAHAGIAN IV
AM

Perlantikan Penasihat Undang-Undang


Butir-butir kesalahan dan hukuman hendaklah dicatatkan